Home

People

Research

Publications

Contact

People

Yi Jiang

Email: yijiang @ psych.ac.cn

Ying Wang

Email: wangying @ psych.ac.cn

Li Wang

Email: wangli @ psych.ac.cn

Xiangyong Yuan

Email: yuanxy @ psych.ac.cn

Rui Wang

Email: wangr @ psych.ac.cn